دیدگاه‌ها 4

    Farnaz129

    برای مطالعه ی موفق اول از همه تکنبک هاب مدبربت زمان را باد بگیرید.یاد بگیرید که چطور بر تعلل و وقت کشی غلبه کنید و انضباط نفس را بیاموزید. تکنیک های تمرکز روی هدف را یاد بگیرید. دقیقا مشخص کنید که چه می خواهید! برای مطالعه تان زمان شروع و پایان تعیین کنید. حس اضطرار را در خودتان تقویت کنید. یا کاری را انجام ندهید یا آن را کامل انجام دهید. روی مهم ترین قسمت ها تمرکز کنید که بیشترین تاثیر را دارند. آرامشتان را نیز حفظ کنید.

سبد خرید