کتاب صوتی مدیریت کاربردی زمان

169000 

در مورد کتاب صوتی  مدیریت کاربردی زمان بیشتر بدانید :توانایی شما در مدیریت کاربردی زمان به اندازه هر کار دیگری، تعیین‌کننده موفقیت یا شکستتان است.مدیریت کاربردی زمان در زندگی ، برای موفقیت لازم و ضروریه. نه فقط توی موفیقت در زندگی، بلکه در کسب و کار و هر چیز دیگه ای هم یک مورد مهم و ضروری حساب میشه.