نیازمندی

[av_layout_row border=” min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=”] [av_cell_one_half vertical_align=’top’ padding=’30px’ background_color=” src=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”] [av_font_icon icon=’ue836′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’100px’ position=’center’ color=’rgba(93,137,56,0.82)’][/av_font_icon] [av_button_big label=’نویسندگی و ویراستاری’ description_pos=’below’ link=’page,47306′ link_target=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#629e42′ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#3f964f’][/av_button_big] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=’top’ padding=’30px’ background_color=” src=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”] [av_font_icon icon=’ue85e’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’100px’ position=’center’ color=’#606060′][/av_font_icon] [av_button_big label=’گویندگی و صدا برداری’ description_pos=’below’ link=’page,47290′ link_target=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’grey’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’grey’ custom_bg_hover=’#444444′][/av_button_big] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row] [av_layout_row border=” min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=”] [av_cell_one_half vertical_align=’top’ padding=’30px’ background_color=” src=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”] [av_font_icon icon=’ue8ca’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’100px’ position=’center’ color=’#2aa4b2′][/av_font_icon] [av_button_big label=’مترجم کتاب و مقالات’ description_pos=’below’ link=’page,47309′ link_target=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’aqua’ custom_bg=’#629e42′ color_hover=’blue’ custom_bg_hover=’#3f964f’][/av_button_big] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=’top’ padding=’30px’ background_color=” src=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”] [av_font_icon icon=’ue8c0′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’100px’ position=’center’ color=’#ed2f62′][/av_font_icon] [av_button_big label=’طراح و گرافیست’ description_pos=’below’ link=’page,47311′ link_target=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#f72059′ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#d3043b’][/av_button_big] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row] [av_layout_row border=” min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=”] [av_cell_one_half vertical_align=’top’ padding=’30px’ background_color=” src=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”] [av_font_icon icon=’ue859′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’100px’ position=’center’ color=’#005dea’][/av_font_icon] [av_button_big label=’همکاری در فروش’ description_pos=’below’ link=’page,12960′ link_target=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#0039f7′ color_hover=’blue’ custom_bg_hover=’#3f964f’][/av_button_big] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=’top’ padding=’30px’ background_color=” src=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”] [/av_cell_one_half][/av_layout_row]